fbpx
  • Hasan Fehmi Boztepe Cd Mimar Sinan Mh D:157, 07600 Manavgat/Antalya
  • 7 Gün 24 Saat

En İyi Tıp Merkezi

Türkiye'de :)

Başarılı Doktorlar

Nitelikli Personel

Online Sonuç

Memnun Hastalar
Bizi ara : (0242) 743 40 40

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ
Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği
hususunda yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle sizlere ait her türlü kişisel
verilerin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem
vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda, kişisel verilerinizi
nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuz açıklanmaktadır.

1. ANIL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM ve TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Hastalarımızdan sunduğumuz sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz
konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer
alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanmaktadır. Bu amaçla sizlerden topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir; – adınız, soyadınız, – T.C kimlik bilgileriniz, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici
kimlik numaranız, – doğum yeri ve tarihiniz, – cinsiyetiniz, – adresiniz, – telefon numaranız, – e-posta adresiniz, – banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, – özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, – sosyal güvenlik kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamından biyometrik
verileriniz, – laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check- up bilgileriniz, reçete
bilgileriniz dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz, – hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız , yukarıda sayılmış olan kişisel
verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar
dahilinde işlenmektedir :
a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel
Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirme;
b. kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
c. randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama,
d. iletişim süreçlerinin yürütülmesi,
e. Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ’nin iç işleyişini planlama ve
yönetme,
f. hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma,
g. faturalandırma yapılması,
h. kimliğinizin doğrulanması,
i. anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
j. talep ve şikayetlerin takibi,
k. hasta memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
l. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşların
taleplerine yanıt verme
m. ilaç veya tıbbi cihaz temini,
n. hizmet ve üretim süreçlerinin yürütülmesi.
Bununla birlikte, kişisel verilerinin yukarıdaki sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği
haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

KVKK ile ilgili sağlık mevzuatı uyarına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen
amaçlar doğrultusunda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;  Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,  Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası vb.),  Sosyal Güvenlik Kurumu,  Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,  Nüfus Genel Müdürlüğü,  Türkiye Eczacılar Birliği,  Adli Makamlar,  Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri,
ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,  Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu ,  Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,  Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere
danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler  İşvereniniz ile,  Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek
hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda İşbu Aydınlatma
Metni’nde sayılan amaçlar ve Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ.’nin
faaliyet konusunda dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Anıl
Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam
ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin
toplanmasının hukuki sebebi;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname,  Özel Hastaneler Yönetmeliği,  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,  Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması
ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin, Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ. tarafından veri
sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’NIN 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin;
a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
d) kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Anıl Özel
Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ’nin söz konusu verileri işleyebilmek
için hukuki dayanağı ve meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek
aleyhte sonuçlara itiraz etme ve ,
h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic. LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre talebin en
kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Anıl Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Tic.
LTD. ŞTİ .tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?